Regulamin Międzynarodowego Kursu Dyrygenckiego im. Grzegorza Fitelberga Masterclass 2022

Objaśnienie terminów i skrótów

Międzynarodowy Kurs Dyrygencki im. Grzegorza Fitelberga – odpłatny kurs dyrygencki realizowany w okresie od 10 – 15 października 2022 roku przez Filharmonię Śląską im. Henryka Mikołaja Góreckiego, zwany dalej Masterclass 2022.

Organizator – Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego z siedzibą w Polsce, w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 2 (40-084), zwana dalej Organizatorem.

Prowadzący – dyrygent, pedagog, osoba merytoryczna przekazująca wiedzę i doświadczenie, kształcąca umiejętności praktyczne Uczestników, zwana dalej Prowadzącym.

Konsultant – osoba merytoryczna konsultująca nagrania audio-video uczestników, zarejestrowane podczas zajęć z Prowadzącym, zwana dalej Konsultantem.

Opiekun – osoba wyznaczona przez Organizatora do udzielania informacji na temat kursu, kontaktu z Uczestnikami oraz kształtowania relacji na linii Uczestnik – Organizator, zwana dalej Opiekunem.

Aplikant – każda osoba, która złożyła swoje zgłoszenie do udziału w Międzynarodowym Kursie Dyrygenckim im. Grzegorza Fitelberga, zwana dalej Aplikantem.

Uczestnik – każda osoba, która została zakwalifikowana do udziału w Międzynarodowym Kursie Dyrygenckim im. Grzegorza Fitelberga, zwana dalej Uczestnikiem.

§ 1
Wstęp

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Międzynarodowym Kursie Dyrygenckim im. Grzegorza Fitelberga Masterclass 2022 oraz zasady rekrutacji Uczestników do Kursu.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Celem Masterclass 2022 jest profesjonalizacja młodych dyrygentów (od 18 roku życia) poprzez realizację kursu dyrygenckiego.
 2. Warsztaty będą organizowane w Polsce, w siedzibie Organizatora, tj. w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego, w terminie 10–15 października 2022 roku.
 3. Kształcenie Uczestników Masterclass 2022 zostanie zrealizowane w aspekcie artystycznym i praktycznym
  3.1. Artystyczny – każdy z Uczestników będzie miał możliwość pozyskania wiedzy i umiejętności dyrygenckich – dyrygent jako fundament merytoryki artystycznej.
  3.2. Praktyczny – każdy z Uczestników otrzyma możliwość współpracy z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej – dyrygent jako główny wykonawca działań artystycznych.
 4. Uczestnictwo w Masterclass 2022 jest odpłatne, zgodnie z § 9 niniejszego regulaminu.

§ 3
Uczestnictwo czynne

 1. Uczestnictwo czynne w Masterclass 2022 jest limitowane w zakresie
  12 dostępnych miejsc.
 2. W ramach uczestnictwa czynnego każdy z 12 zakwalifikowanych Uczestników otrzymuje:
  2.1. 7 noclegów (ze śniadaniem) w bliskiej odległości od Filharmonii Śląskiej,
  2.2. 4 dni praktycznych warsztatów z Prowadzącym i Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej,
  2.3. 4 dni nagrań audio-wideo (rejestracja wykonanej przez Uczestnika pracy dyrygenckiej),
  2.4. 3 dni konsultacji dyrygenckich (analizę materiału zarejestrowanego podczas sesji warsztatowej),
  2.5. 4 dni Spotkań z pracą Mistrza (spotkania z Prowadzącym, w jego codziennej pracy artystycznej)-.
  2.6. współpracę z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej tj. pracę z orkiestrą podczas 4 warsztatowych sesji warsztatowej z Prowadzącym,
  2.7. możliwość poprowadzenia fragmentu próby generalnej do koncertu dnia 15.10.2022 r.,
  2.8. możliwość wystąpienia przed publicznością i poprowadzenia Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej podczas fragmentu koncertu dnia 15.10.2022 r.,
  2.9. certyfikat ukończenia kursu.
 1. Praca wykonywana podczas Masterclass 2022 obejmuje cztery elementy.
  3.1. Praca z Prowadzącym (element pierwszy).

Pierwszy element obejmuje sesje warsztatowe, podczas których Uczestnicy będą pracować z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej. Każda aktywizacja dyrygencka dokonana przez Prowadzącego będzie obejmować pracę na realnym materiale wykonawczym bezpośrednio z Uczestnikiem. Uczestnicy bierni będą równolegle uczyć się sztuki dyrygenckiej poprzez obserwację. Kolejność aktywizacji dyrygenckiej uczestników będzie alfabetyczna (od a do z), a jej czas minimalny to 20 minut każdego dnia od 10 do 13 października 2022, dla każdego czynnego Uczestnika.

3.2. Praca z Konsultantem (element drugi).

Zajęcia obejmują analizę materiału zarejestrowanego podczas sesji warsztatowej. Mają one charakter gremialny a Konsultant będzie wskazywał obszary rozwojowe dla każdego czynnego Uczestnika. Zarejestrowany materiał zostanie także przekazany Uczestnikom czynnym kursu mistrzowskiego w formie utrwalonej wyłącznie do użytku archiwalnego (zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu). Osoba Konsultanta nie jest tożsama z osobą Prowadzącą (Konsultant i Prowadzący to dwie różne osoby).

3.3. Spotkanie z pracą Mistrza (element trzeci).

Program Masterclass 2022 oferuje możliwość realnego spotkania z Prowadzącym, w jego codziennej pracy artystycznej, w elemencie pn. „Spotkanie z Pracą Mistrza”. Każdy z uczestników otrzyma możliwość udziału w koncercie i próbach realizowanych pod batutą Prowadzącego.

3.4. Finał Masterclass (element czwarty).

Wykonanie wraz z orkiestrą symfoniczną, przed publicznością, fragmentu materiału wykonawczego, który był przedmiotem zajęć warsztatowych Masterclass 2022 (próba generalna + koncert).

 1. Dodatkowo Prowadzący, w przypadku zaistnienia określonych przesłanek merytorycznych, zastrzega sobie prawo do automatycznego zakwalifikowania wybranego przez siebie Uczestnika Masterclass 2022 do XI Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga 2023. Decyzja Prowadzącego nie będzie uzasadniana, jest ostateczna i nie przysługuje od niej środek odwoławczy.

§ 4 Uczestnictwo bierne

 1. Uczestnictwo bierne w Masterclass 2022 jest limitowane w zakresie 8 dostępnych miejsc.
  1. W ramach uczestnictwa biernego każdy z 8 zakwalifikowanych Uczestników otrzymuje:
   2.1. prawo biernej obserwacji współpracy dyrygenckiej Prowadzącego oraz Uczestników czynnych z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej podczas:
   • 4 warsztatowych sesji warsztatowych z Prowadzącym,
   • 4 dni Spotkań z pracą Mistrza (spotkania z Prowadzącym, w jego codziennej pracy artystycznej)
   • próby generalnej do koncertu z dnia 15.10.2022 r.,
   • koncertu dnia 15.10.2022 r.

2.2. certyfikat ukończenia kursu.

 1. Uczestnik bierny jest zobowiązany do zorganizowania i sfinansowania noclegu we własnym zakresie.

§ 5
Prawo autorskie i pokrewne

 1. Uczestnik przenosi prawa autorskie i pokrewne do rejestracji audio-wideo oraz sesji fotograficznych z jego udziałem, powstałych w ramach Masterclass 2022 w okresie od 10.10.2022 r. do 15.10.2022 r., do nieograniczonego w czasie, w kraju i za granicą, korzystania i rozporządzania, w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń ilościowych (liczbowych), w tym udzielenia dalszych licencji w zakresie następujących pól eksploatacji:
  1.1. wprowadzanie artystycznego wykonania do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym przechowywanie i dalsze przetwarzanie na dowolne formaty,
  1.2. publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, wystawianie, wykonywanie, a także wszelkie inne wykorzystanie artystycznego wykonania lub jego fragmentów (lub jakichkolwiek jego elementów) w każdej formie eksploatacji, w dziełach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych, dla potrzeb wszelkiego rodzaju reklam, pokazów reklamowych, konkursowych, festiwalowych, a także przeglądów i innych podobnych zdarzeń, w Internecie, prezentacjach multimedialnych, telewizji lub za pomocą wszelkich innych środków publicznego przekazu.
  1.3. Organizator zobowiązuje się do przekazania Uczestnikowi w formie zapisu na płycie / płytach DVD nagrań, w których Uczestnik był głównym partycypantem (materiałów audio-wideo, o których mowa w ust. 1).
 1. Organizator udziela prawa do dysponowania przez Uczestnika nagraniami określonymi w ust. 1 tylko do użytku własnego (cele archiwalne) bez możliwości publicznego odtwarzania, lecz z możliwością prezentowania nagrań w:
  2.1. procesie rekrutacyjnym dot. konkursów artystycznych, kursów mistrzowskich (np. dyrygenckich);
  2.2. procesie rekrutacyjnym dot. pozyskania zatrudnienia (np. w celach przedstawienia portfolio).
 2. Organizator nie udziela prawa do przenoszenia praw autorskich i pokrewnych w zakresie materiału artystycznego określonego w ust. 1 na osoby trzecie.

§ 6
Program Masterclass 2022

 1. Program artystyczny Masterclass 2022 (w tym koncertu dnia 15.10.2022 r.):
  • Ludwig van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67
  • Johannes Brahms – II Symfonia D-dur op. 73
  • Giuseppe Verdi – Uwertura do opery „Nabucco”
  • Giuseppe Verdi – Duet Gildy i Rigoletto z I aktu opery „Rigoletto” – „Figlia..Mio padre!”
  • Giuseppe Verdi – Duet Gldy i RIgoletto z III aktu opery „Rigoletto” – „Lassu in cielo”
  • Giacomo Puccini – Aria Musetty z II aktu opery „Cyganeria” – „Quando m’en vo”
 2. Agenda Masterclass 2022
  2.1. Warsztaty dyrygenckie z Prowadzącym i orkiestrą symfoniczną
  • 10–13.10.2022, godz. 16:00–21:00
  • 16:00 – 17:20 – warsztaty praktyczne cz. 1
  • 17:20 – 17:50 – przerwa
  • 17:50 – 19:10– warsztaty praktyczne cz. 2
  • 19:10 – 19:40 – przerwa
  • 19:40 – 21:00 – warsztaty praktyczne cz. 3

2.2. Konsultacje dyrygenckie –spotkanie z Konsultantem. Konsultujące nagrań audio-video uczestników, zarejestrowanych podczas zajęć z Prowadzącym – analiza materiałów wykonawczych z warsztatów dyrygenckich.

  • 11-13.10.2022 r., godz. 12:00–14:00

2.3. Spotkanie z pracą Mistrza. Możliwość uczestnictwa, w charakterze widza, w próbach do koncertu i koncercie symfonicznym realizowanym pod batutą Prowadzącego.

  • udział w próbach orkiestry symfonicznej w dniach 11-13.10.2022, godz. 09:30 – 12:00
  • udział w koncercie symfonicznym w dniu 14.10.2022, godz. 19:00 – 21:00

2.3. Finał Masterclass 2022 – 15.10.2022 r.

  • 9:30–13:00 – próba generalna do koncertu
  • 13:00–19:00 – przerwa obiadowa i czas wolny
  • 19:00–21:00 – koncert i oficjalne rozdanie certyfikatów

 

Tabela 1 Agenda w ujęciu tabelarycznym

DATANAZWA
WYDARZENIA
10.10.
2022 r.
11.10.
2022 r.
12.10.
2022 r.
13.10.
2022 r.
14.10.
2022 r.
15.10.
2022 r.
Spotkanie z Pracą Mistrza
(z orkiestrą symfoniczną)
x

godz.  09:30 – 12:00

(próba )

godz.  09:30 – 12:00
(próba )
godz.  09:30 – 12:00
(próba)
!godz. 19:00 – 21:00
(koncert)
x
Konsultacje dyrygenckie x godz. 12:00–14:00 godz. 12:00–14:00 godz. 12:00–14:00 x x
Warsztaty dyrygenckie z Prowadzącym i orkiestrą symfoniczną godz. 16:00–21:00 godz. 16:00–21:00 godz. 16:00–21:00 godz. 16:00–21:00 x x
Finał Masterclass x x x x x

godz. 09:30 – 13:30 (próba)

 

PRZERWA

 

godz. 19:00 – 21:00 (koncert)

§ 7
Warunki rekrutacji

 1. Rekrutacja składa się z trzech etapów.
  1.1. Pierwszy etap – nabór aplikacji w okresie od 23.05.2022 r. do 18.08.2022 r. (do godz. 23:59). Każdy z Aplikantów, w celu zakwalifikowania się do Masterclass 2022, jest zobowiązany do:
  1. wykazania doświadczenia w zakresie prowadzenia orkiestr symfonicznych;
  2. wykazania wykształcenia muzycznego lub statusu ucznia/studenta na kierunku muzycznym;
  3. znajdowania się w przedziale wiekowym od 18 roku życia (decyduje data dzienna, tj. Uczestnicy, którzy w dniu 18.08.2022 r. znajdują się we wskazanym przedziale wiekowym)
  4. posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym.

1.2. Każdy z Aplikantów, w celu zakwalifikowania się do Masterclass 2022, jest zobowiązany do dnia 18.08.2022 r. do:

  1. uzupełnienia formularza aplikacyjnego dostępnego pod adresem
   http://fitelbergcompetition.com/
  2. dołączenia do ww. formularza aplikacyjnego:
   • CV wraz z krótką biografią,
   • swojej fotografii portretowej lub podobnej (wymagania: 600 dpi,
    format TIF lub jpg),
   • skanu dokumentu potwierdzającego wykształcenie lub status ucznia/studenta;
   • linku (niewygasającego, bez limitów czasowych dostępności znajdujących się w odnośniku materiałów) odsyłającego do nagrania audio-wideo, przedstawiającego Aplikanta w roli dyrygenta
    (np. fragment próby lub koncertu z orkiestrą; do 3 do 10 minut, w formacie AVI lub MP4 ).
 1. Drugi etap – obrady zespołu rekrutacyjnego – 19–31.08.2022 r.
  2.1. Nadesłane przez Aplikantów zgłoszenia zostaną poddane analizie i ocenie przez zespół rekrutacyjny w składzie: Prowadzący oraz Dyrektor Filharmonii Ślaskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego.
  2.2. Nadesłane zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym (spełnienie wytycznych określonych w ust. 2) oraz artystycznym. Decyzja zespołu rekrutacyjnego jest ostateczna i nie przysługuje od niej środek odwoławczy.
  2.3. Lista końcowa będzie składać się z czterech kategorii:
  1. Uczestnicy czynni Masterclass 2022 (maks. 12 miejsc)
  2. Uczestnicy bierni Masterclass 2022 (maks. 8 miejsc)
  3. Lista rezerwowa – Uczestnicy czynni
  4. Lista rezerwowa – Uczestnicy bierni

2.4. W przypadku zaistnienia sytuacji rezygnacji z kursu, określonych w § 10 niniejszego Regulaminu, do uczestnictwa zapraszane są osoby będące następne w kolejności, wedle opublikowanej listy rezerwowej określonej w punkcie 3.3.

 1. Trzeci etap – ogłoszenie wyników rekrutacji – 01.09.2022 r.
  3.1. Listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa (zarówno czynnego,
  jak i biernego) oraz listy rezerwowe zostaną ogłoszone na stronie Organizatora dnia 01.09.2022 r. (adres: https://fitelbergcompetition.com/ ).

§ 8 Proces post-rekrutacyjny

 1. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa czynnego oraz biernego w Międzynarodowym Kursie Dyrygenckim im. Grzegorza Fitelberga Masterclass 2022 zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji indywidualnie drogą e-mailową przez Opiekuna Masterclass 2022 r. najpóźniej do dnia 02.09.2022 r.
 2. Zakwalifikowane osoby, tj. Aplikanci, którzy uzyskają status Uczestnika (zarówno biernego, jak i czynnego) będą zobligowani do dokonania stosownych płatności określonych w § 9. Płatności należy dokonać najpóźniej do dnia 14.09.2022 r. Niedokonanie płatności w terminie jest równoznaczne z usunięciem Aplikanta z listy Uczestników.

§ 9
Dokonywanie opłat za uczestnictwo

 1. Dane Organizatora:

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Sokolska 2, 40-084 Katowice, Polska

NIP 6340137669

e-mail: masterclass@fitelbergcompetition.com

 1. Opłaty za uczestnictwo
  2.1. Opłaty za uczestnictwo należy dokonywać w terminie od 01.09.2022 do 14.09.2022.

Dokonanie płatności po wyznaczonym terminie, tj. w dniu 15.09.2022 i później, będzie skutkowało skreśleniem z listy Uczestników Międzynarodowego Kursu Dyrygenckiego im. Grzegorza Fitelberga Masterclass 2022.

2.2. Wpłat można dokonywać w złotówkach (PLN) lub w euro (EUR), zgodnie z kursem bankowym z dnia przelewu (wg Narodowego Banku Polskiego), zgodnie z punktem 2.3. oraz 2.4. § 9.

2.3. Opłaty w PLN

Wpłat należy dokonać na konto bankowe:

93 1090 1186 0000 0001 4266 6156

w kwocie:

 1. UCZESTNIK CZYNNY – 6 000 zł (PLN)
 2. UCZESTNIK BIERNY – 450 zł (PLN)

Proszę podać następujący tytuł przelewu:

MASRECLASS/22/IMIĘ I NAZWISKO/

2.4. Opłaty w EUR

Wpłat należy dokonać na konto bankowe:

PL 83 1090 1186 0000 0001 4915 8934, kod SWIFT: WBKPPLPP

w kwocie:

 1. UCZESTNIK CZYNNY: 1 300 € (EUR)
 2. UCZESTNIK BIERNY: 100 € (EUR)

Proszę podać następujący tytuł przelewu:

MASRECLASS/22/IMIĘ I NAZWISKO/

§ 10
Warunki rezygnacji z Masterclass 2022

 1. Każdy zakwalifikowany Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie w terminie do 9.09.2022 r., składając e-mailowe oświadczanie o rezygnacji z Międzynarodowego Kursu Dyrygenckiego im. Grzegorza Fitelberga Masterclass 2022 na adres: masterclass@fitelbergcompetition.com
 2. W przypadku usunięcia Uczestnika z listy kwalifikacyjnej Masterclass 2022 określonej w § 7 ust. 4 Organizator może zakwalifikować do kursu Aplikantów z listy rezerwowej.
 3. Rezygnacja z kursu Masterclass 2022 w okresie od 10.09.2022 r. do 09.10.2022 r. jest możliwa tylko z powodu tzw. siły wyższej, zgodnie z § 12 niniejszego Regulaminu.

§ 10
Lista rezerwowa

 1. W sytuacjach określonych w § 10 ust. 2 oraz § 8 ust. 2 Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełnienia listy kursantów zgodnie z listą kwalifikacyjną wskazaną w § 7 ust. 4.
 2. Organizator ma przywilej skorzystania lub rezygnacji z prawa określonego
  w §11 ust. 1.
 3. Aplikanci zakwalifikowani z listy rezerwowej i zaproszeni przez Organizatora
  do udziału w Masterclass 2022 po dniu 09.09.2022 r. mają czas na dokonanie formalności związanymi z uczestnictwem określonych w § 9, w terminie do 7 dni robaczych od daty otrzymania zawiadomienia przez Organizatora.
 4. Niedokonanie płatności w terminie, określonym w §11 ust. 3 jest równoznaczne z usunięciem Aplikanta z listy Uczestników Masterclass 2022.

§ 12
Siła wyższa

 1. Termin „siła wyższa” oznacza zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobiegnięcia zdarzenie występujące i uniemożliwiające należyte wykonanie przez Organizatora lub Uczestnika jego obowiązków, w szczególności takie jak katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, strajki, choroba Prowadzącego Masterclass 2022.
 2. Zarówno Organizator jak i Uczestnik nie będą ponosić odpowiedzialności
  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w ramach Masterclass 2022, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu Międzynarodowego Kursu Dyrygenckiego im. Grzegorza Fitelberga Masterclass 2022jest wynikiem działania siły wyższej.
 3. Jeżeli zaistnieje okoliczności siły wyższej:
  3.1. Organizator bezzwłocznie zawiadomi Uczestnika lub Uczestnikówo zaistnieniu siły wyższej i jej przyczynach drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e-mail Uczestnika przekazany przez niego w formularzu aplikacyjnym, o którym mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.

3.2. Uczestnik bezzwłocznie zawiadomi Organizatora o zaistnieniu siły wyższej i jej przyczynach drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e-mail: masterclass@fitelbergcompetition.com .

 1. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej (Organizator lub Uczestnik) dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie do 2 dni od daty zawiadomienia, przedstawić drugiej Stronie uzasadnienie, które wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności siły wyższej w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodnią inaczej, każda ze Stron będzie kontynuowała wysiłki w celu wywiązania się
  ze swoich zobowiązań.
 2. W zakresie, w którym jedna ze Stron (Organizator lub Uczestnik) nie będzie mogła wykonać zobowiązań regulaminowych, wynikających z oddziałującej na nią siły wyższej, również druga Strona nie będzie odpowiedzialna
  za niewykonanie ww. zobowiązań.
 3. W sytuacji gdy okoliczności siły wyższej będą dotyczyć Uczestnika,
  a przekazane uzasadnienie zostanie zaakceptowane przez Organizatora, Uczestnik może uzyskać zwrot kosztów kursu, w całości lub części, w zależności od czasu wystąpienia okoliczności:
  1. w okresie 10.09.2022 r. do 09.10.2022 r. – zwrot 100% kosztów kursu
  2. w okresie 10.10.2022 r. – 15.10.2022 r. – zwrot 1 % kosztów kursu
 1. W szczególnym przypadku zaistnienia siły wyższej po stronie Organizatora, jakim jest choroba lub inna nagła niedyspozycja Prowadzącego, Organizator zastrzega sobie w pierwszej kolejności prawo, do zaproponowania adekwatnego zastępstwa za Prowadzącego Masterclass 2022.

§ 13
Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19

 1. Uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego zapoznania się i przestrzegania aktualnych, szczególnych ograniczeń i obostrzeń narzuconych na ternie Polski przez uprawnione organy publiczne, związanych z sytuacją stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa.
 2. W sytuacji niemożności wykonywania przez Uczestnika zobowiązań regulaminowych wynikających z przyczyn związanych z procedurami zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, określonymi w ust. 1, Organizator:
  2.1. nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań;
  2.2. nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych konsekwencji finansowych;
  2.3. nie będzie dokonywał zwrotów kosztów Uczestnikowi z tytułu dokonanej przez niego opłaty za udział w Międzynarodowym Kursie Dyrygenckim im. Grzegorza Fitelberga Masterclass 2022.

§ 14
Obowiązek informacyjny

 1. Organizator realizuje obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwany RODO.
 2. Szczegółowe zapisy dot. RODO zostały zawarte w formularzu aplikacyjnym ( § 7  → 1.2. → a ).

§  15
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. Powyższy Regulamin obowiązuje w okresie od 23.05.2022 r. do 16.10.2022 r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Międzynarodowego Kursu Dyrygenckiego im. Grzegorza Fitelberga, w sytuacji gdy liczba zakwalifikowanych Uczestników czynnych będzie mniejsza niż 8 osób.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Prawa Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej. 

Partner

Monteverdi Circle logo