Regulamin II Międzynarodowego Kursu Dyrygenckiego im. Grzegorza Fitelberga Masterclass 2023

Objaśnienie terminów i skrótów

II Międzynarodowy Kurs Dyrygencki im. Grzegorza Fitelberga – odpłatny kurs dyrygencki realizowany w okresie od 3 do 7 lipca 2023 roku przez Filharmonię Śląską im. Henryka Mikołaja Góreckiego, zwany dalej Masterclass 2023.

Organizator – Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego z siedzibą
w Polsce, w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 2 (40-084), zwana dalej Organizatorem.

Prowadzący – dyrygent, pedagog, osoba merytoryczna przekazująca wiedzę
i doświadczenie, kształcąca umiejętności praktyczne Uczestników, zwana dalej Prowadzącym.

Konsultant – osoba merytoryczna konsultująca nagrania audio-video uczestników, zarejestrowane podczas zajęć z Prowadzącym, zwana dalej Konsultantem.

Opiekun – osoba wyznaczona przez Organizatora do udzielania informacji na temat kursu, kontaktu z Uczestnikami oraz kształtowania relacji na linii Uczestnik – Organizator, zwana dalej Opiekunem.

Aplikant – każda osoba, która złożyła swoje zgłoszenie do udziału
w II Międzynarodowym Kursie Dyrygenckim im. Grzegorza Fitelberga, zwana dalej Aplikantem.

Uczestnik – każda osoba, która została zakwalifikowana do udziału
w II Międzynarodowym Kursie Dyrygenckim im. Grzegorza Fitelberga, zwana dalej Uczestnikiem.

§ 1
Wstęp

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w II Międzynarodowym Kursie Dyrygenckim im. Grzegorza Fitelberga Masterclass 2023 oraz zasady rekrutacji Uczestników do Kursu.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Celem Masterclass 2023 jest profesjonalizacja młodych dyrygentów (od 18 roku życia) poprzez realizację kursu dyrygenckiego.
 2. Warsztaty będą organizowane w Polsce, w siedzibie Organizatora,
  tj. w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego, w terminie 3 – 7 lipca 2023 roku.
 3. Kształcenie Uczestników Masterclass 2023 zostanie zrealizowane w aspekcie artystycznym i praktycznym:
  3.1. Artystyczny – każdy z Uczestników będzie miał możliwość pozyskania wiedzy i umiejętności dyrygenckich – dyrygent jako fundament merytoryki artystycznej.
  3.2. Praktyczny – każdy z Uczestników otrzyma możliwość współpracy z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej – dyrygent jako główny wykonawca działań artystycznych.
 4. Uczestnictwo w Masterclass 2023 jest odpłatne, zgodnie z § 9 niniejszego regulaminu.

§ 3
Uczestnictwo czynne

 1. Uczestnictwo czynne w Masterclass 2023 jest limitowane w zakresie
  12 dostępnych miejsc.
 2. W ramach uczestnictwa czynnego każdy z 12 zakwalifikowanych Uczestników otrzymuje:
  2.1. 6 noclegów (ze śniadaniem) w bliskiej odległości od Filharmonii Śląskiej,
  2.2. 4 dni praktycznych warsztatów z Prowadzącym i Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej,
  2.3. 4 dni nagrań audio-wideo (rejestracja wykonanej przez Uczestnika pracy dyrygenckiej),
  2.4. 4 dni konsultacji dyrygenckich (analizę materiału zarejestrowanego podczas sesji warsztatowej),
  2.5. współpracę z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej tj. pracę z orkiestrą podczas 4 warsztatowych sesji warsztatowej z Prowadzącym,
  2.6. możliwość poprowadzenia fragmentu próby generalnej do koncertu
  dnia 07.07.2023 r.,
  2.7. możliwość wystąpienia przed publicznością i poprowadzenia Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej podczas fragmentu koncertu
  dnia 07.07.2023 r.,
  2.8. certyfikat ukończenia kursu.
 1. Praca wykonywana podczas Masterclass 2023 obejmuje trzy elementy.
  3.1. Praca z Prowadzącym (element pierwszy).

Pierwszy element obejmuje sesje warsztatowe, podczas których Uczestnicy będą pracować z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej. Każda aktywizacja dyrygencka dokonana przez Prowadzącego będzie obejmować pracę na realnym materiale wykonawczym bezpośrednio z Uczestnikiem. Uczestnicy bierni będą równolegle uczyć się sztuki dyrygenckiej poprzez obserwację. Kolejność aktywizacji dyrygenckiej Uczestników będzie alfabetyczna (od a do z), a jej czas minimalny
to 20 minut każdego dnia od 3 do 6 lipca 2023 r., dla każdego czynnego Uczestnika.

3.2. Konsultacje dyrygenckie (element drugi).

Zajęcia obejmują analizę materiału zarejestrowanego podczas sesji warsztatowej. Mają one charakter gremialny a Konsultant będzie wskazywał obszary rozwojowe dla każdego czynnego Uczestnika. Zarejestrowany materiał zostanie także przekazany Uczestnikom czynnym kursu mistrzowskiego w formie utrwalonej wyłącznie do użytku archiwalnego (zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu). Osoba Konsultanta nie musi być tożsama z osobą Prowadzącego.

3.3. Finał Masterclass (element trzeci).

Wykonanie wraz z orkiestrą symfoniczną, przed publicznością, fragmentu materiału wykonawczego, który był przedmiotem zajęć warsztatowych Masterclass 2023 (próba generalna + koncert).

 1. Dodatkowo Prowadzący, w przypadku zaistnienia określonych przesłanek merytorycznych, zastrzega sobie prawo do automatycznego zakwalifikowania wybranego przez siebie Uczestnika Masterclass 2023 do XI Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga 2023. Decyzja Prowadzącego nie będzie uzasadniana, jest ostateczna i nie przysługuje od niej środek odwoławczy.

§ 4 Uczestnictwo bierne

 1. Uczestnictwo bierne w Masterclass 2023 jest limitowane w zakresie 8 dostępnych miejsc.
  1. W ramach uczestnictwa biernego każdy z 8 zakwalifikowanych Uczestników otrzymuje:
   2.1. prawo biernej obserwacji współpracy dyrygenckiej Prowadzącego oraz Uczestników czynnych z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej podczas:
   • 4 warsztatowych sesji warsztatowych z Prowadzącym,
   • próby generalnej do koncertu z dnia 07.07.2023 r.,
   • koncertu dnia 07.07.2023 r.

2.2. certyfikat ukończenia kursu.

 1. Uczestnik bierny jest zobowiązany do zorganizowania i sfinansowania noclegu we własnym zakresie.

§ 5
Prawo autorskie i pokrewne

 1. Uczestnik przenosi prawa autorskie i pokrewne do rejestracji audio-video
  oraz sesji fotograficznych z jego udziałem, powstałych w ramach Masterclass 2023 w okresie od 03.07.2023 r. do 07.07.2023 r., do nieograniczonego w czasie, w kraju i za granicą, korzystania i rozporządzania, w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń ilościowych (liczbowych), w tym udzielenia dalszych licencji w zakresie następujących pól eksploatacj:
  1.1. wprowadzanie artystycznego wykonania do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym przechowywanie i dalsze przetwarzanie
  na dowolne formaty,
  1.2. publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, wystawianie, wykonywanie, a także wszelkie inne wykorzystanie artystycznego wykonania lub jego fragmentów (lub jakichkolwiek jego elementów) w każdej formie eksploatacji, w dziełach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych, dla potrzeb wszelkiego rodzaju reklam, pokazów reklamowych, konkursowych, festiwalowych, a także przeglądów i innych podobnych zdarzeń, w Internecie, prezentacjach multimedialnych, telewizji lub za pomocą wszelkich innych środków publicznego przekazu.
  1.3. Organizator zobowiązuje się do przekazania Uczestnikowi w formie elektronicznej nagrań, w których Uczestnik był głównym partycypantem (materiałów audio-video, o których mowa w ust. 1).
 1. Organizator udziela prawa do dysponowania przez Uczestnika nagraniami określonymi w ust. 1 tylko do użytku własnego (cele archiwalne) bez możliwości publicznego odtwarzania, lecz z możliwością prezentowania nagrań w:
  2.1. procesie rekrutacyjnym dot. konkursów artystycznych, kursów mistrzowskich (np. dyrygenckich);
  2.2. procesie rekrutacyjnym dot. pozyskania zatrudnienia (np. w celach przedstawienia portfolio).
 2. Organizator nie udziela prawa do przenoszenia praw autorskich i pokrewnych w zakresie materiału artystycznego określonego w ust. 1 na osoby trzecie.

§ 6
Program Masterclass 2023

 1. Program artystyczny Masterclass 2023 (w tym koncertu dnia 07.07.2023 r.):
  • Johannes Brahms – IV Symfonia e-moll op. 98
  • Carl Maria von Weber – Uwertura do opery Oberon
  • Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia D-dur Haffnerowska KV 385 (wyd. Bärenreiter)
  • Jean Sibelius – Koncert skrzypcowy d-moll op. 47
 2. Agenda Masterclass 2023
  2.1. Warsztaty dyrygenckie z Prowadzącym i orkiestrą symfoniczną
  03–06.07.2023, godz. 09.30–14.30
  • 9.30 – 10.50 – warsztaty praktyczne cz. 1
  • 10.50 – 11.20 – przerwa
  • 11.20 – 12.40– warsztaty praktyczne cz. 2
  • 12.40 – 13.10 – przerwa
  • 13.10 – 14.30 – warsztaty praktyczne cz. 3

2.2. Konsultacje dyrygenckie. Konsultacje nagrań audio-video uczestników, zarejestrowanych podczas zajęć z Prowadzącym – analiza materiałów wykonawczych z warsztatów dyrygenckich.

  • 03-06.07.2023 r., godz. 17.00–19.00
 •  

2.3. Finał Masterclass 2023 – 07.07.2023 r.

  • 9.30–13.00 – próba generalna do koncertu
  • 13.00–19.00 – przerwa obiadowa i czas wolny
  • 19.00–21.00 – koncert i oficjalne rozdanie certyfikatów

§ 7
Warunki rekrutacji

 1. Rekrutacja składa się z trzech etapów.
  1.1. PPierwszy etap – nabór aplikacji w okresie od 21.02.2023 r. do 10.05.2023 r. (do godz. 23:59). Każdy z Aplikantów, w celu zakwalifikowania się
  do Masterclass 2023, jest zobowiązany do:
  1. wykazania doświadczenia w zakresie prowadzenia orkiestr symfonicznych;
  2. wykazania wykształcenia muzycznego lub statusu ucznia/studenta na kierunku muzycznym;
  3. znajdowania się w przedziale wiekowym od 18 roku życia (decyduje data dzienna, tj. Uczestnicy, którzy w dniu 10.05.20232 r. ukończyli 18. rok życia)
  4. posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym.

1.2. Każdy z Aplikantów, w celu zakwalifikowania się do Masterclass 2023, jest zobowiązany do dnia 10.05.2023 r. do:

  1. uzupełnienia formularza aplikacyjnego dostępnego pod adresem
   http://fitelbergcompetition.com/
  2. dołączenia do ww. formularza aplikacyjnego:
   • CV wraz z krótką biografią,
   • swojej fotografii portretowej lub podobnej (wymagania: 600 dpi,
    format TIF lub jpg),
   • skanu dokumentu potwierdzającego wykształcenie lub status ucznia/studenta;
   • linku (niewygasającego, bez limitów czasowych dostępności znajdujących się w odnośniku materiałów) odsyłającego do nagrania audio-wideo, przedstawiającego Aplikanta w roli dyrygenta
    (np. fragment próby lub koncertu z orkiestrą; do 3 do 10 minut, w formacie AVI lub MP4 ).
 1. Drugi etap – obrady zespołu rekrutacyjnego – 10–19.05.2023 r.
  2.1. Nadesłane przez Aplikantów zgłoszenia zostaną poddane analizie i ocenie przez zespół rekrutacyjny w składzie: Prowadzący oraz Dyrektor Filharmonii Ślaskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego.
  2.2. Nadesłane zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym (spełnienie wytycznych określonych w ust. 2) oraz artystycznym. Decyzja zespołu rekrutacyjnego jest ostateczna i nie przysługuje od niej środek odwoławczy.
  2.3. Lista końcowa będzie składać się z czterech kategorii:
  1. Uczestnicy czynni Masterclass 2023 (maks. 12 miejsc)
  2. Uczestnicy bierni Masterclass 2023 (maks. 8 miejsc)
  3. Lista rezerwowa – Uczestnicy czynni
  4. Lista rezerwowa – Uczestnicy bierni

2.4. W przypadku zaistnienia sytuacji rezygnacji z kursu, określonych w § 10 niniejszego Regulaminu, do uczestnictwa zapraszane są osoby będące następne w kolejności, wedle opublikowanej listy rezerwowej określonej w punkcie 2.3.

 1. Trzeci etap – ogłoszenie wyników rekrutacji – 19.05.2023 r.
  3.1. Listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa (zarówno czynnego,
  jak i biernego) oraz listy rezerwowe zostaną ogłoszone na stronie Organizatora dnia 19.05.2023 r. (adres: https://fitelbergcompetition.com/ ).

§ 8 Proces post-rekrutacyjny

 1. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa czynnego oraz biernego w II Międzynarodowym Kursie Dyrygenckim im. Grzegorza Fitelberga Masterclass 2023 zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji indywidualnie drogą e-mailową przez Opiekuna Masterclass 2023 r. najpóźniej do dnia 22.05.2023 r.
 2. Zakwalifikowane osoby, tj. Aplikanci, którzy uzyskają status Uczestnika (zarówno biernego, jak i czynnego) będą zobligowani do dokonania stosownych płatności określonych w § 9. Płatności należy dokonać najpóźniej do dnia 01.06.2023 r. Niedokonanie płatności w terminie jest równoznaczne
  z usunięciem Aplikanta z listy Uczestników.

§ 9
Dokonywanie opłat za uczestnictwo

 1. Dane Organizatora:

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Sokolska 2, 40-084 Katowice, Polska

NIP 6340137669

e-mail: masterclass@fitelbergcompetition.com

 1. Opłaty za uczestnictwo
  2.1. Opłaty za uczestnictwo należy dokonywać w terminie od 19.05.2023
  do 01.06.2023.

Dokonanie płatności po wyznaczonym terminie, tj. w dniu 02.06.2023 i później, będzie skutkowało skreśleniem z listy Uczestników II Międzynarodowego Kursu Dyrygenckiego im. Grzegorza Fitelberga Masterclass 2023.

2.2. Wpłat można dokonywać w złotówkach (PLN) lub w euro (EUR), zgodnie z kursem bankowym z dnia przelewu (wg Narodowego Banku Polskiego), zgodnie z punktem 2.3. oraz 2.4.

2.3. Opłaty w PLN

Wpłat należy dokonać na konto bankowe:

93 1090 1186 0000 0001 4266 6156

w kwocie:

 1. UCZESTNIK CZYNNY – 7 000 zł (PLN)
 2. UCZESTNIK BIERNY – 450 zł (PLN)

Proszę podać następujący tytuł przelewu:

MASRECLASS/23/IMIĘ I NAZWISKO/

2.4. Opłaty w EUR

Wpłat należy dokonać na konto bankowe:

PL 83 1090 1186 0000 0001 4915 8934, kod SWIFT: WBKPPLPP

w kwocie:

 1. UCZESTNIK CZYNNY: 1 500 € (EUR)
 2. UCZESTNIK BIERNY: 100 € (EUR)

Proszę podać następujący tytuł przelewu:

MASRECLASS/23/IMIĘ I NAZWISKO/

§ 10
Warunki rezygnacji z Masterclass 2023

 1. Każdy zakwalifikowany Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie
  w terminie do 01.06.2023 r., składając e-mailowe oświadczanie o rezygnacji z II Międzynarodowego Kursu Dyrygenckiego im. Grzegorza Fitelberga Masterclass 2023 na adres: masterclass@fitelbergcompetition.com
 2. W przypadku usunięcia Uczestnika z listy kwalifikacyjnej Masterclass 2023 określonej w § 7 ust. 3 Organizator może zakwalifikować do kursu Aplikantów
  z listy rezerwowej.
 3. Rezygnacja z kursu Masterclass 2023 w okresie od 02.06.2022 r. do 02.07.2023 r. jest możliwa tylko z powodu tzw. siły wyższej, zgodnie z § 12 niniejszego Regulaminu.

§ 10
Lista rezerwowa

 1. W sytuacjach określonych w § 10 ust. 2 oraz § 8 ust. 2 Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełnienia listy kursantów zgodnie z listą kwalifikacyjną wskazaną w § 7 ust. 3.
 2. Organizator ma przywilej skorzystania lub rezygnacji z prawa określonego
  w §11 ust. 1.
 3. Aplikanci zakwalifikowani z listy rezerwowej i zaproszeni przez Organizatora
  do udziału w Masterclass 2023 po dniu 01.06.2023 r. mają czas na dokonanie formalności związanymi z uczestnictwem, określonych w § 9, w terminie
  do 7 dni robaczych od daty otrzymania zawiadomienia przez Organizatora.
 4. Niedokonanie płatności w terminie określonym w §11 ust. 3 jest równoznaczne z usunięciem Aplikanta z listy Uczestników Masterclass 2023.

§ 12
Siła wyższa

 1. Termin „siła wyższa” oznacza zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia
  i zapobiegnięcia zdarzenie występujące i uniemożliwiające należyte wykonanie przez Organizatora lub Uczestnika jego obowiązków,
  w szczególności takie jak katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, strajki, choroba Prowadzącego Masterclass 2023.
 2. Zarówno Organizator, jak i Uczestnik nie będą ponosić odpowiedzialności
  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w ramach Masterclass 2023, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu II Międzynarodowego Kursu Dyrygenckiego
  im. Grzegorza Fitelberga Masterclass 2023 jest wynikiem działania siły wyższej.
 3. Jeżeli zaistnieje okoliczność siły wyższej:
  3.1. Organizator bezzwłocznie zawiadomi Uczestnika lub Uczestników
  o zaistnieniu siły wyższej i jej przyczynach drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e-mail Uczestnika przekazany przez niego w formularzu aplikacyjnym, o którym mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.

3.2. Uczestnik bezzwłocznie zawiadomi Organizatora o zaistnieniu siły wyższej i jej przyczynach drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e-mail: masterclass@fitelbergcompetition.com.

 1. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej (Organizator lub Uczestnik) dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie
  do 2 dni od daty zawiadomienia, przedstawić drugiej Stronie uzasadnienie, które wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności siły wyższej w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodnią inaczej, każda ze Stron będzie kontynuowała wysiłki w celu wywiązania się
  ze swoich zobowiązań.
 2. W zakresie, w którym jedna ze Stron (Organizator lub Uczestnik) nie będzie mogła wykonać zobowiązań regulaminowych, wynikających z oddziałującej na nią siły wyższej, również druga Strona nie będzie odpowiedzialna
  za niewykonanie ww. zobowiązań.
 3. W sytuacji, gdy okoliczności siły wyższej będą dotyczyć Uczestnika,
  a przekazane uzasadnienie zostanie zaakceptowane przez Organizatora, Uczestnik może uzyskać zwrot kosztów kursu, w całości lub części, w zależności od czasu wystąpienia okoliczności:
  1. w okresie 02.06.2022 r. do 02.07.2023 r. – zwrot 100% kosztów kursu
  2. w okresie 03.07.2023 r. – 07.07.2023 r. – zwrot 1 % kosztów kursu
 1. W szczególnym przypadku zaistnienia siły wyższej po stronie Organizatora, jakim jest choroba lub inna nagła niedyspozycja Prowadzącego, Organizator zastrzega sobie w pierwszej kolejności prawo do zaproponowania adekwatnego zastępstwa za Prowadzącego Masterclass 2023.

§ 13
Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19

 1. Uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego zapoznania się i przestrzegania aktualnych, szczególnych ograniczeń i obostrzeń narzuconych na ternie Polski przez uprawnione organy publiczne, związanych z sytuacją stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa.
 2. W sytuacji niemożności wykonywania przez Uczestnika zobowiązań regulaminowych wynikających z przyczyn związanych z procedurami zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, określonymi w ust. 1, Organizator:
  2.1. nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań;
  2.2. nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych konsekwencji finansowych;
  2.3. nie będzie dokonywał zwrotów kosztów Uczestnikowi z tytułu dokonanej przez niego opłaty za udział w II Międzynarodowym Kursie Dyrygenckim im. Grzegorza Fitelberga Masterclass 2023.

§ 14
Obowiązek informacyjny

 1. Organizator realizuje obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwany RODO.
 2. Szczegółowe zapisy dot. RODO zostały zawarte w formularzu aplikacyjnym ( § 7  → 1.2. → a ).

§  15
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. Powyższy Regulamin obowiązuje w okresie od 21.02.2023 r. do 08.07.2023 r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania II Międzynarodowego Kursu Dyrygenckiego im. Grzegorza Fitelberga w sytuacji, gdy liczba zakwalifikowanych Uczestników czynnych będzie mniejsza niż 8 osób.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Prawa Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.