Regulamin XI Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki XI Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach, dalej zwanego Konkursem.
 2. Konkurs odbywać się będzie w terminie od 17 do 27 listopada 2023 r.
 3. Organizatorem Konkursu jest Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego z siedzibą Katowicach (40-084) przy ul. Sokolskiej 2, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego pod nr RIK/F/4/99, posiadająca NIP 6340137669, zwana dalej Filharmonią.

§ 2

 1. Konkurs jest adresowany do dyrygentek i dyrygentów wszystkich narodowości, zwanych dalej Kandydatami, urodzonych pomiędzy 26 listopada 1984 roku, a 17 listopada 2005 roku, spełniających jednocześnie inne warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wysłanie zgłoszenia o treści wskazanej w § 2 ust. 3, jednym z dwóch sposobów:
  1. zarejestrowanie się (w terminie od 1 października 2022 r. do 15 lipca 2023 r.) za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, dostępnego na portalu internetowym www.fitelbergcompetition.com, oraz dostarczenie innych wymaganych załączników (§ 2 ust. 3)
  2. pobranie ze strony www.fitelbergcompetition.com formularza, jego wypełnienie, podpisanie i   przesłanie pocztą tradycyjną wraz z kompletem wymaganych załączników (§ 2 ust.3.) na adres: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego, ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice, Polska, z dopiskiem XI Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga,  w terminie do 15 lipca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 1. Zgłoszenie w języku polskim lub angielskim powinno zawierać:
  1. krótką notę biograficzną (zawierającą max. 1000 znaków ze spacjami);
  2. kopię dokumentu urzędowego potwierdzającego datę urodzenia;
  3. formularz RODO, dostępny na portalu www.filtelbergcompetition.com;
  4. aktualną fotografię portretową w wersji elektronicznej 600 dpi w formacie *.tif lub *.jpg (przy zgłoszeniu pocztą tradycyjną zdjęcie należy dostarczyć na opisanym nośniku elektronicznym);
  5. kopie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności artystycznej z okresu nie więcej niż czterech ostatnich lat (np. udział w międzynarodowych konkursach dyrygenckich, kopie dyplomów, nagród i wyróżnień, programy koncertów i występów festiwalowych itp.);
  6. linki (z możliwością odtworzenia bezterminowego) lub płytę DVD (pocztą tradycyjną) z 15-minutowym audiowizualnym nagraniem próby lub koncertu z orkiestrą pod batutą Kandydata;
  7. potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty rejestracyjnej, opatrzonej tytułem „Imię i nazwisko – XI MKD” na konto Filharmonii Śląskiej:

w kwocie 100 EUR na rachunek w Santander Bank Polska S.A. nr rachunku PL 83 1090 1186 0000 0001 4915 8934, kod Swift: WBKPPLPP

równowartości wyrażonej w PLN według średniego kursu NBP na dzień dokonania wpłaty na konto Filharmonii w Santander Bank Polska S.A. nr rachunku 93 1090 1186 0000 0001 4266 6156

 1. Przesłanie zgłoszenia przez Kandydata jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenia niekompletne, a także niespełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane, w szczególności:
  1. Filharmonia nie jest zobowiązana do wystosowania dodatkowego  wezwania celem uzupełnienia braków,
  2. opłata rejestracyjna w takich przypadkach nie podlega zwrotowi,
  3. osobie dokonującej zgłoszenia nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.
 3. Filharmonia nie zwraca nadesłanych dokumentów oraz nagrań, jednakże w terminie 14 dni po zakończeniu kwalifikacji do Konkursu Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani mają prawo wystąpić do Filharmonii o zwrot dokumentów aplikacyjnych. Po tym terminie dokumenty te zostaną zniszczone.

§ 3

 1. Nadesłane zgłoszenia oceni Komisja Kwalifikacyjna składająca się z wybitnych dyrygentów i muzyków, która spośród nadesłanych zgłoszeń zakwalifikuje nie więcej niż 50 Uczestników Konkursu (zwanych dalej Uczestnikami) i wskaże nie więcej niż 10 Uczestników rezerwowych Konkursu.
 2. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej są ostateczne, nie przysługuje od nich możliwość wniesienia odwołania.
 3. W przypadku Kandydatów, których zgłoszenia nie zostały zakwalifikowane, opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.
 4. Lista Uczestników zakwalifikowanych do Konkursu i Uczestników rezerwowych zostanie podana do publicznej wiadomości 15 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem strony internetowej Konkursu (fitelbergcompetition.com).
 5. Po otrzymaniu powiadomienia o zakwalifikowaniu się do Konkursu Uczestnicy zobowiązani są dokonać opłaty konkursowej w wysokości 250 EUR lub równowartości wyrażonej w PLN według średniego kursu NBP na dzień dokonania wpłaty.
 6. Opłaty należy dokonać w terminie do 1 października 2023 r. na rachunek bankowy Filharmonii wskazany w 2 pkt 3 lit. h.
 7. Brak wpłaty we wskazanym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie.

§ 4

 1. Przesłuchania do XI Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga będą odbywać się publicznie i składać z  trzech etapów:

I – w dniach 18-21 listopada 2023 r.

II – w dniach 22-23 listopada 2023 r.

III – w dniu 24 listopada 2023 r.

 1. Koncert Laureatów odbędzie się w dniu 25 listopada 2023 r. w Katowicach, a powtórzenie koncertu w dniu 27 listopada 2023 r. w Warszawie.
 2. Do I etapu zostanie dopuszczonych nie więcej niż 50 Uczestników, do II etapu – nie więcej niż 12 Uczestników, a do III etapu – nie więcej niż 6 Uczestników.
 3. Od I etapu Konkursu do III etapu Uczestnicy występować będą w kolejności alfabetycznej, począwszy od litery wylosowanej publicznie w dniu 17 listopada 2023 r. Podczas losowania obecność wszystkich Uczestników jest obowiązkowa.
 4. W przypadku potwierdzonych zdarzeń losowych (takich jak np. opóźnienia komunikacyjne uniemożliwiające dotarcie na czas lub choroba potwierdzona przez wskazaną przez Konkurs służbę medyczną) Uczestnik może uzyskać w drodze wyjątku zgodę na przesunięcie swego występu poza obowiązującą kolejność na koniec przesłuchań danego etapu. Powstała w ten sposób nowa kolejność będzie obowiązywała nieodwołalnie do zakończenia Konkursu. Ostateczną decyzję o przesunięciu podejmuje Dyrektor Konkursu.
 5. Filharmonia nie pokrywa kosztów podróży Uczestników.
 6. Wszystkim Uczestnikom, na czas ich udziału w Konkursie (wraz z Koncertami Laureatów), Filharmonia zapewnia i pokrywa koszty zakwaterowania w hotelu ze śniadaniem. Filharmonia nie zapewnia zakwaterowania i nie pokrywa kosztów pobytu osobom towarzyszącym Uczestnikom.
 7. Filharmonia nie pośredniczy w uzyskaniu wizy przez Uczestników, jednak na życzenie poszczególnych Uczestników wyda oraz wyśle zaświadczenie o zakwalifikowaniu się do Konkursu.
 8. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są posiadać ubezpieczenie zdrowotne na czas pobytu w Polsce, związanego z Konkursem.
 9. Wszystkie zasady i ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne obowiązujące podczas Konkursu będą wdrażane na bieżąco, celem dostosowania do aktualnych przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie zgodnym z czasem trwania Konkursu. Filharmonia będzie podawała do publicznej widomości informacje w tym zakresie, każdy Uczestnik jest zobowiązany do bezwzględnego zapoznania się z nimi i stosowania. W przypadku naruszenia prawa w tym zakresie przez Uczestnika, Filharmonia nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

§ 5

 1. Uczestnicy Konkursu będą dyrygować Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego.
 2. Filharmonia nie zapewnia niezbędnych materiałów nutowych (partytur) Uczestnikom Konkursu.
 3. Filharmonia zapewnia materiały orkiestrowe, przy czym Uczestnicy Konkursu mogą korzystać z materiałów własnych.
 4. Filharmonia nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez Uczestnika Konkursu, korzystającego z własnych materiałów nutowych.
 5. Przebieg etapów i program repertuarowy Konkursu:

Etap I

Z podanego repertuaru Uczestnik Konkursu wybiera dwa utwory z grupy A i dwa utwory z grupy B, po czym ze wskazanych losuje po jednym utworze z każdej grupy. Na opracowanie z orkiestrą wylosowanych utworów przeznacza się nie więcej niż 30 minut. W dziełach cyklicznych i wieloczęściowych – w wypadku rezygnacji Jury z wyznaczenia określonej części utworu – Uczestnik Konkursu dokonuje tego wyboru według własnego uznania.

GRUPA A

G. Rossini – Uwertura do opery Sroka złodziejka (La gazza ladra; wyd. Luck’s Music Library)

C.M. Weber – Uwertura do opery Oberon

G. Verdi – Uwertura do opery Nabucco

S. Moniuszko – Uwertura fantastyczna Bajka

GRUPA B

W.A. Mozart – Symfonia D-dur Haffnerowska KV 385 (wyd. Bärenreiter)

W.A. Mozart – Symfonia C-dur Linzka KV 425 (wyd. Bärenreiter)

L. van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67 (wyd. Bärenreiter)

L. van Beethoven – III Symfonia Es-dur op. 55 Eroica

Etap II 

Z podanego repertuaru Uczestnik Konkursu wybiera dwa utwory z grupy A i dwa utwory z grupy B (w tym obowiązkowo kompozycję Karola Szymanowskiego albo Henryka Mikołaja Góreckiego), po czym ze wskazanych losuje po jednym utworze z każdej grupy. Na opracowanie z orkiestrą wylosowanych utworów przeznacza się nie więcej niż 45 minut. W dziełach cyklicznych i wieloczęściowych – w wypadku rezygnacji Jury z wyznaczenia określonej części utworu – Uczestnik Konkursu dokonuje tego wyboru według własnego uznania.

GRUPA A 

E. Elgar – Wariacje Enigma op. 36

A. Dvořák – IX Symfonia e-moll Z Nowego Świata op. 95

J. Brahms – IV Symfonia e-moll  op. 98

M. Karłowicz – Symfonia e-moll Odrodzenie op. 7

GRUPA B

A. Dvořák – Koncert wiolonczelowy h-moll op. 104

H.M. Górecki – Concerto-Cantata op. 65

J. Sibelius – Koncert skrzypcowy d-moll op. 47

K. Szymanowski – II Koncert skrzypcowy op.  61

Etap III

Z podanego repertuaru Uczestnik Konkursu wybiera dwa utwory z grupy A i dwa utwory z grupy B, po czym ze wskazanych losuje po jednym utworze z grupy A i grupy B. Na opracowanie z orkiestrą wylosowanych utworów przeznacza się nie więcej niż 50 minut (nie więcej niż 25 minut na każdy z wylosowanych utworów). W dziełach cyklicznych i wieloczęściowych – w wypadku rezygnacji Jury z wyznaczenia określonej części utworu – Uczestnik Konkursu dokonuje tego wyboru według własnego uznania.

GRUPA A

C. Debussy – Morze

P. Hindemith – Symfonia Mateusz Malarz (Mathis der Maler)

B. Bartók – Koncert na orkiestrę

W. Lutosławski – Koncert na orkiestrę

GRUPA B

K. Szymanowski – II Symfonia B-dur op. 19

W. Lutosławski – IV Symfonia

H.M. Górecki – Refren op. 21

K. Penderecki – II Symfonia Bożonarodzeniowa

 1. Zmiany w zgłoszonym przez Uczestnika do Konkursu programie każdego etapu są dozwolone, pod warunkiem, że zostaną zgłoszone (w formie elektronicznej, za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.fitelbergcompetition.com) nie później niż do dnia 29 września 2023 r.
 2. Uczestnik niezakwalifikowany do kolejnego etapu Konkursu otrzymuje dyplom potwierdzający uczestnictwo w Konkursie.

§ 6

 1. Jury Konkursu składać się będzie z wybitnych muzyków polskich i zagranicznych.
 2. Skład Jury będzie podany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Konkursu.
 3. Wewnętrzny Regulamin Prac Jury zatwierdzony zostanie na pierwszym posiedzeniu Jurorów przed rozpoczęciem przesłuchań.
 4. Oceny poszczególnych członków Jury są tajne.
 5. Werdykty Jury są ostatecznie, nieodwołalne i niezaskarżalne.

§ 7

 1. Finalistom, Uczestnikom III etapu Konkursu, zostaną przyznane następujące nagrody i wyróżnienia:
  I nagroda – 20 000 euro i Złota Batuta
  II nagroda – 10 000 euro i Srebrna Batuta
  III nagroda – 6 000 euro i Brązowa Batuta
  Trzy równorzędne wyróżnienia – 4 000 euro
 1. Wyżej wymienione kwoty pieniężne zostaną pomniejszone o obowiązującą stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych.
 2. Jury Konkursu może większością 2/3 głosów, w oparciu o ostateczną punktację, zmienić układ nagród i wyróżnień, z zastrzeżeniem, że ogólna suma przeznaczona na nagrody i wyróżnienia nie ulegnie zwiększeniu.
 3. Zdobywcom nagród przysługuje tytuł Laureata XI Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach.
 4. Poza nagrodami regulaminowymi Jury przyzna również nagrody fundowane przez instytucje, firmy i osoby prywatne, m.in. w formie koncertowych zaproszeń orkiestr polskich i zagranicznych.
 5. Zgłoszenia nagród pozaregulaminowych przyjmuje i akceptuje Dyrektor Konkursu. Należy je zgłaszać do 29 września 2023 r. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w walucie, w jakiej zostały zdeponowane, po potrąceniu należnego podatku.
 6. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

§ 8

 1. Wręczanie nagród i wyróżnień nastąpi w czasie uroczystego Koncertu Laureatów w dniu 25 listopada 2023 roku, w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. 
 2. Wszyscy Laureaci zobowiązani są wziąć nieodpłatnie udział w Koncertach Laureatów, 25 listopada 2023 w Filharmonii Śląskiej w Katowicach oraz 27 listopada 2023 w Filharmonii Narodowej w Warszawie.
 3. Laureat I nagrody jest zobowiązany do wzięcia udziału w koncercie specjalnym, 1 grudnia w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.
 4. Program Koncertów Laureatów ustali Jury Konkursu w porozumieniu z Laureatami Konkursu. Laureaci zobowiązani są do wykonania programu według ustaleń Jury.
 5. Występującym w Koncertach Laureatów zapewnia się przeprowadzenie próby z orkiestrą oraz transport na koncert w dniu 27 listopada w Warszawie.

§ 9

 1. Każdy Uczestnik Konkursu zezwala Filharmonii na utrwalanie audiowizualne:
  1. jego artystycznych wykonań utworów na każdym etapie Konkursu (i Koncertów Laureatów)
  2. jego wizerunku
  3. wypowiedzi i wywiadów udzielonych w trakcie Konkursu i Koncertów Laureatów.
 2. Uczestnik przenosi na Filharmonię wszelkie prawa majątkowe i pokrewne do utrwalonych (zapis audio i/lub video) wykonań utworów zaprezentowanych w Konkursie (i Koncertach Laureatów) oraz do wypowiedzi i wywiadów udzielonych przez Uczestnika, a także zezwala Filharmonii na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w  Konkursie i Koncertach Laureatów.
 3. Uczestnik zezwala Filharmonii na korzystanie z wykonań Konkursowych wywiadów, wypowiedzi i wizerunku zarówno w całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach, dokonywanie adaptacji, skrótów i przeróbek oraz tłumaczeń, bez prawa autoryzacji, oraz oświadcza, że takie ich wykorzystanie nie będzie uważane za naruszające jego dobre imię.
 4. Uczestnik przenosi na Filharmonię prawo do wyłącznego oraz nieograniczonego czasowo i terytorialnie zezwalania na wykonywania zależnych praw autorskich w stosunku do utworów, o których mowa w 9 pkt 1 i 2, w szczególności zezwala na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów, w tym tłumaczeń na inne języki. Uczestnik zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował działań ograniczających to prawo w przyszłości.
 5. Uczestnik zezwala Filharmonii na wykorzystywanie jego praw osobistych związanych z wykonaniami utworów zaprezentowanych w Konkursie (i Koncertach Laureatów).
 6. Przeniesienie praw, o których mowa w § 9 ust 1-5, jest nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszystkie pola eksploatacji, w szczególności:
  1. utrwalania i zwielokrotniania utworu, wytwarzania egzemplarzy utworu jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputera;
  2. wszelki obrót oryginałem albo egzemplarzami o których mowa w § 9 pkt 6 lit. szczególności wprowadzenie ich do obrotu, użyczenie lub najem;
  3. każde rozpowszechnianie, w szczególności emisja na żywo oraz wszelkie nadawanie, reemitowanie, w tym za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, a także udostępnianie (w tym z wykorzystaniem technologii strumieniowej) w Internecie, w innych sieciach informatycznych, kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych;
  4. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do przedmiotów praw w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  5. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.
 7. Przeniesienie praw, o których mowa w § 9 obejmuje całość utrwalonego materiału w okresie trwania Konkursu i Koncertów Laureatów, jest nieodpłatne.
 8. Filharmonii przysługuje prawo nieograniczonego rozporządzania prawami, o których mowa w § 9 w szczególności do przenoszenia ich na inne podmioty, zaś Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do wynagrodzenia.

§ 10

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 3. Klauzula informacyjna wraz z wymaganą akceptacją Regulaminu stanowi załącznik nr 1do niniejszego Regulaminu.

§ 11

 1. Termin „siła wyższa” oznacza zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobiegnięcia zdarzenie występujące i uniemożliwiające należyte wykonanie przez Filharmonię lub Uczestnika jego obowiązków, w szczególności takie jak katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, strajki, epidemie, choroby Jurorów.
 2. Zarówno Filharmonia, jak i Uczestnik nie będą ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w ramach Konkursu, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu XI Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga jest wynikiem działania siły wyższej.
 3. Jeżeli zaistnieją okoliczności siły wyższej:
  1. Filharmonia bezzwłocznie zawiadomi Uczestnika lub Uczestników o zaistnieniu siły wyższej i jej przyczynach drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e-mail Uczestnika przekazany przez niego w formularzu zgłoszenia.
  2. Uczestnik bezzwłocznie zawiadomi Filharmonię o zaistnieniu siły wyższej i jej przyczynach drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@fitelbergcompetition.com.
 4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej (Filharmonia lub Uczestnik) dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie do 2 dni od daty zawiadomienia, przedstawić drugiej Stronie uzasadnienie, które wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności siły wyższej w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodnią inaczej, każda ze Stron będzie kontynuowała wysiłki w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań.
 5. W zakresie, w którym jedna ze Stron (Filharmonia lub Uczestnik) nie będzie mogła wykonać zobowiązań regulaminowych, wynikających z oddziałującej na nią siły wyższej, również druga Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie ww. zobowiązań.
 6. W sytuacji gdy okoliczności siły wyższej będą dotyczyć Uczestnika, a przekazane uzasadnienie zostanie zaakceptowane przez Filharmonię, Uczestnik może uzyskać zwrot kosztów Konkursu, w całości lub części, w zależności od czasu wystąpienia okoliczności:
  1. w okresie do 13.10.2022 r. – zwrot 100% kosztów
  2. w okresie 14.10.2022 r. – 16.11.2022 r. – zwrot 1 % kosztów
 7. W szczególnym przypadku zaistnienia siły wyższej po stronie Filharmonii, jakim jest choroba lub inna nagła niedyspozycja Jurora, Filharmonia zastrzega sobie w pierwszej kolejności prawo do zaproponowania adekwatnego zastępstwa.

§ 12

 1. Uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego zapoznania się i przestrzegania aktualnych, szczególnych ograniczeń i obostrzeń narzuconych na terenie Polski przez uprawnione organy publiczne, związanych z sytuacją stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa.
 2. W sytuacji niemożności wykonywania przez Uczestnika zobowiązań regulaminowych wynikających z przyczyn związanych z procedurami zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, określonymi w ust. 1, Filharmonia:
  1. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań;
  2. nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnych konsekwencji finansowych;
  3. nie będzie dokonywała zwrotów kosztów Uczestnikowi z tytułu dokonanej przez niego opłaty za udział w Konkursie.

§ 13

 1. We wszystkich sprawach związanych z przebiegiem Konkursu, a nie należących do kompetencji Jury, ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor Konkursu.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Filharmonia zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 5. Filharmonia zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, w sytuacji gdy liczba zakwalifikowanych Uczestników będzie mniejsza niż 50 osób.
 6. Wszelkie ewentualne spory, wynikłe na tle Konkursu i niniejszego Regulaminu, rozstrzygane będą przez sąd polski właściwy dla siedziby Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach.
 7. Udzielone przez Filharmonię wyjaśnienia oraz ewentualne uzupełnienia lub zmiany w Regulaminie Konkursu są obowiązujące dla wszystkich Uczestników z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej fitelbergcompetition.com 7

Formularz rejestracyjny (wersja do wydruku)

W wypadku wyboru formy zapisu drogą pocztową, prosimy o jednoczesne przesłanie potwierdzenia wniesienia opłaty rejestracyjnej drogą e-mail (participant@fitelbergcomeptition.com). Formularz zapisu online dostępny jest tutaj

Załącznik nr 1 - Akceptacja Regulaminu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku w ramach XI Międzynarodowego Kursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga

Klauzula informacyjna Konkursu

Regulamin XI Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach

Regulamin przyznania nagrody Polskiego Wydawnictwa Muzycznego za najlepsze wykonanie polskiej kompozycji z katalogu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego